La preinscripció escolar a un centre educatiu de la ciutat és un tràmit que cal fer quan es comença a l’escola per primera vegada o bé quan es vol demanar un canvi de centre.

Informació sobre la preinscripció per a Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • Els centres educatius ofereixen un nombre limitat de places.
 • Amb el procés de preinscripció es valoren diferents barems-criteris de prioritat per assignar a cada sol·licitud una puntuació.
 • Per a cada centre educatiu s’ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. Per tant, és possible que un infant no entri a la primera opció escollida.
 • En cas d’empat s’apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.
 • Al final del procés, s’assignarà a cada sol·licitud un centre educatiu i caldrà formalitzar la matrícula.
Criteris prioritaris
 • Germans o germanes al centre: 50 punts
 • Proximitat del domicili o el lloc de treball del pare, mare o tutor legal a l’escola. Cal consultar el mapa de zones escolars d’Olot per saber la zona educativa corresponent.
  • Domicili dins la zona educativa del centre escolar: 30 punt
  • Lloc de feina del pare, mare o tutor dins la zona educativa del centre escolar: 20 punts
  • Domicili dins el municipi però no dins la zona educativa del centre escolar: 10 punts

*Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts
Criteris complementaris (serveixen de desempat)
 • El pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu: 10 punts
 • Família nombrosa:  10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts
 • Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts
 • Si algun membre de la família té una discapacitat: 10 punts
 • Condició de víctimade violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Del 8 al 20 de març – Període de presentació de sol·licituds per a ESO – DINS TERMINI

Del 2 al 22 d’abril – Període de presentació de sol·licituds per a ESO – FORA DE TERMINI

A partir del 23 d’abril consulteu aquí


17 d’abril – Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

17 a 22 d’abril – Termini per presentar reclamacions de la puntuació provisional

25 d’abril – Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

30 d’abril – Sorteig del número de desempat

2 de maig – Publicació de la llista ordenada

14 i 15 de maig – Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació

7 de juny – Publicació de l’oferta de places definitiva

10 de juny – Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera

11 al 13 de juny – Període de reclamació de l’assignació


18 al 26 de juny – Període de matrícula

Els centres educatius d’Olot s’organitzen i es coordinen per tal d’oferir xerrades informatives i jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes educatius, els ensenyaments que imparteixen, les places de què disposen, l’adscripció a altres centres i si tenen mitjans específics d’adaptació en determinades discapacitats dels alumnes.

Hi ha tres maneres:

 • Telemàtica: omplint la sol·licitud que trobareu a l’aplicatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Presencial a l’OME: podeu venir a l’Oficina Municipal d’Escolarització demanant cita prèvia al telèfon 972 27 00 49 o escrivint al correu electrònic: ome@olot.cat.
 • Presencial al centre educatiu que demaneu en primera opció: podeu anar a l’escola o institut que voleu demanar en primera opció i fer la sol·licitud de manera presencial allà. Només del 8 al 20 de març (període dins termini).

Documents obligatoris:

 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’ha d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

Documents per acreditar els punts del barem:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o un volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de les persones que fan treball dins del regim d’autònoms, s’ha de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Cal aportar la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Pel que fa als criteris complementaris s’ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa, aquesta informació s’ha de validar mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, cal presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família monoparental, aquesta informació s’ha de validar mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, cal adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família o amb la certificació electrònica de la inscripció de naixement.
 • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat, el supòsit inclou una discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o de la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent o l’informe dels Serveis Socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.
 • Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció. El fet de presentar-ne més d’una suposa automàticament la invalidació dels drets de prioritat. En cas que el que es vulgui sigui demanar plaça a més d’un centre educatiu s’ha de fer al mateix formulari, ordenant-los per ordre de prioritat.
 • És important a la sol·licitud fer-hi constar el màxim nombre de centres que s’ajusten a les prioritats, ordenats segons preferència.
El dia 10/06/2024 es publicaran els llistats d’alumnes assignats a cada centre (al web i al tauler intern de cada centre), amb indicació de la primera petició.

Contra aquest llistat els interessats poden presentar reclamació a través d’internet o de l’OME, adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, durant els tres dies hàbils següents a la publicació, en aquest cas, els dies 11, 12 i 13 de juny (no s’acceptaran reclamacions fora d’aquest termini).

Accedeix al formulari de la reclamació.

Si alguna família necessita suport per presentar la reclamació es pot adreçar a l’Oficina Municpal d’Escolarització (OME) per correu electrònic a l’adreça ome@olot.cat, per telèfon trucant al 972 27 00 49 o presencialment de 10.00 a 14.00 h al C/. Hospici núm. 8, 2n planta.

Un cop rebuda la resposta de la reclamació, l’interessat o interessada pot presentar recurs d’alçada al director dels ST de Girona fins el dia 10 de juliol de 2024. Descarrega’t aquí el model de recurs d’alçada.

El recurs d’alçada s’ha de fer arribar al servei territorial d’educació de Girona, com a molt tard el 10 de juliol, per mitjà de:

 • Telemàticament: Presentant la documentació al registre electrònic de la Generalitat. En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per registrar la sol·licitud telemàticament.
 • Presencialment: Demanant cita prèvia a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà a Girona). En aquest enllaç trobareu la informació necessària per demanar cita prèvia.

Tant si el recurs d’alçada es presenta telemàtica com presencialment, cal fer constar a la sol·licitud que es tracta d’un recurs d’alçada contra la resposta a la reclamació del resultat d’adjudicacions del procés de preinscripció. La sol·licitud ha d’anar adreçada al director del ST de Girona (Sr. Adam Manyé Sardà) i s’ha d’adjuntar còpia de la reclamació que es va enviar a l’OME en el seu dia, còpia de la resposta rebuda per part del president de la comissió de garanties d’admissió, el nou escrit de reclamació-recurs d’alçada i, si escau, tota aquella documentació que l’interessat cregui oportú per justificar els motius de sol·licitud de recurs d’alçada.

Més informació

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME):
972 27 00 49 – ome@olot.cat

També es pot consultar el web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.