La ciutat d’Olot és una ciutat educadora, és a dir,  una ciutat que té personalitat pròpia, que està integrada al país on s’ubica i amb una identitat interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb d’altres nuclis urbans i amb ciutats d’altres països. I tot plegat amb una finalitat clara: aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

Una ciutat educadora ha d’exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Ha d’atendre sobretot els infants i els joves, però també ha de tenir la voluntat decidida d’incorporar persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.

Olot, des de fa molts anys, s’ha regit per aquests principis, però al 2009 aquesta filosofia va fer-se encara més ferma a través de l’adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, la qual té com a objectius principals:

  • Promoure l’acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.
  • Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d’experiències amb grups i institucions amb interessos comuns.
  • Aprofundir en el discurs de ciutats educadores i promoure les seves concrecions directes.
  • Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d’interès per a les ciutats educadores.
  • Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals.

L’any 2016 la ciutat també va participar activament en la creació de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.