Informació general

Formulari de contacte

Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot – Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot – Tel. 972 27 91 00 – atencioalciutada@olot.cathttp://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat – Ajuntament d’Olot – Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot – Tel. 972 27 91 18
Finalitat del tractament: Gestió de les persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis, programes i activitats desenvolupades a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament.
Base jurídica: Prestació del servei – Exercici de les competències pròpies de l’Administració Local d’acord amb l’article 84.2 apartat g) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 66.3 apartat o) de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya – Consentiment
Cessions i categories de cessionaris: Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot – Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD
Termini de conservació de les dades: Terminis de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació disponible al Portal de Transparència de l’Ajuntament.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot

ENS TROBAREU A

Hospici
Carrer Hospici, 8 (2n pis)
17800 – Olot

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Hospici
Carrer Hospici 8, 17800, Olot