Des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot gestionem les preinscripcions de les cinc escoles bressol públiques de la ciutat:  les quatre Escoles Bressol Municipals, que són de gestió pròpia, i la Llar d’infants de Sant Roc, gestionada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Informació sobre la preinscripció per a les escoles bressol públiques d’Olot per al curs 2024-2025

 • Les Escoles Bressol Municipals d’Olot i la Llar d’infants de Sant Roc ofereixen un nombre limitat de places.
 • Amb el procés de preinscripció es valoren diferents barems per assignar a cada sol·licitud una puntuació.
 • Un cop finalitzat el procés de preinscripció s’ordenen les sol·licituds per puntuació obtinguda, aplicant per ordre en primer lloc els criteris generals i seguidament els complementaris, i es van assignat les places.
 • En cas d’empat, s’assigna a cada sol·licitud un número i es fa un sorteig de desempat.
 • La puntuació obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.
 • Un cop assignada la plaça caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat i dins el termini establert (veure apartat MATRÍCULA més avall)
 • Tots els sol·licitants que no tinguin plaça quedaran en llista d’espera. Aquesta llista es publicarà ordenada d’acord amb l’ordre de petició, la puntuació i el número de desempat.
 • Per inscriure un infant per primera vegada a una escola bressol ha de tenir 16 setmanes com a mínim a l’inici del curs escolar.
 • Només es pot presentar una sol·licitud per infant.
 • A la preinscripció s’hi poden indicar per ordre de preferència, peticions d’admissió en diversos centres (5 com a màxim).
 • La sol·licitud de preinscripció l’ha de fer el pare, la mare, tutor/a o guardador/a legal de l’infant. També la pot fer una altra persona major d’edat, sempre que porti tota la documentació necessària pel tràmit (original i còpia en el cas de fer-ho de forma presencial).
Criteris prioritaris
 • Germans o germanes al centre: 50 punts
 • Proximitat del domicili habitual o el lloc de treball del pare, mare o tutor legal a l’escola:
  • Domicili habitual dins la zona de l’escola bressol: 30 punts
  • Adreça del loc de feina del pare, mare o tutor dins la zona de l’escola bressol: 20 punts
  • Domicili habitual dins el municipi però no dins la zona educativa de l’escola bressol: 10 punts

*Cal escollir una de les tres opcions anteriors, no es poden sumar els punts.

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts
Criteris complementaris 
 • Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts
 • El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu: 10 punts
 • Família nombrosa:  10 punts
 • Família monoparental:  10 punts
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts
 • Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

2 de maig – Publicació de l’oferta de places

Del 8 al 21 de maig – Període de preinscripcions

31 de maig – Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional

Del 3 al 7 de juny – Període per presentar una reclamació

10 de juny – Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

12 de juny, a les 9.30 h, a la planta baixa de l’Hospici – Sorteig del número de desempat

14 de juny – Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera

Del 17 al 25 de juny – Matriculació

Les escoles bressol públiques d’Olot organitzen unes jornades de portes obertes per conèixer els seus centres i projectes.

PORTES OBERTES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I A LA LLAR D’INFANTS DE SANT ROC

 • Escola Bressol de Sant Pere Màrtir: dimarts 16 d’abril, 17.30 h
 • Escola Bressol de les Fonts: dimarts 16 d’abril, 17.30 h
 • Llar d’infants de Sant Roc: dimarts 16 i dijous 18 d’abril, 10.30 h
 • Escola Bressol La Gredera del Morrot: dilluns 22 d’abril, 17.30 h
 • Escola Bressol de Sant Miquel: dijous 25 d’abril, 17.30 h

Hi ha dues maneres:

 • DNI del pare, mare o tutor legal (original i còpia)
 • Llibre de família o certificat de naixement
 • Documentació justificativa dels punts acreditats

Més informació

Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura i Educació:
972 27 00 49 – escolesbressol@olot.cat

Període de matrícula: del 17 al 25 de juny

La matrícula s’ha de formalitzar a l’Escola Bressol on s’hagi obtingut plaça.

Qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció (pare, mare, o tutor/a legal) es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions consignades s’han fet amb l’acord de l’altre progenitor, si n’hi ha.

Per a formalitzar la matrícula cal presentar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  En cas de no tenir el carnet de vacunacions s’ha de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • El DNI del pare/mare/tutor-a legal renovat amb la nova adreça, en el cas que no coincidís l’adreça amb la presentada a la sol·licitud de preinscripció.
 • El DNI de l’altre progenitor, si no s’ha presentat a la preinscripció
 • Original i fotocòpia del llibre de família (no cal si ja l’han dut amb la preinscripció)
 • El número de compte corrent on domiciliar els rebuts.
 • Si es vol demanar bonificació cal fer sol·licitud a l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, i signar l’autorització per sol·licitar a l’Administració d’Hisenda el certificat d’imputacions.