Preinscripció Batxillerat

DATES:

  • 20 de juny: publicació del llistat d’alumnes assignats a cada centre amb indicació de la primera petició (al web i al tauler intern de cada centre)
  • Del 21 de juny a l’1 de juliol:  període de matrícula

RECLAMACIONS:

  • Es poden presentar reclamacions a través de L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME): per correu electrònic a ome@olot.cat o presencialment de 10 a 14 h (carrer Hospici, 8, 2n pis).
  • Dates per fer la reclamació: 21, 25 i 26 de juny (no s’acceptaran reclamacions fora d’aquest termini)
  • Documentació que cal presentar: model de sol·licitud de reclamació que podeu descarregar aquí i justificació acreditativa de les al·legacions.

Un cop rebuda la resposta de la reclamació, l’interessat o interessada pot presentar recurs d’alçada al director dels Serveis Territorials de Girona.


RECURS D’ALÇADA:

  • Cal presentar al Servei Territorial d’Educació el document que trobareu en aquest enllaç.
  • Tant si el recurs d’alçada es presenta telemàtica com presencialment, cal fer constar a la sol·licitud que es tracta d’un recurs d’alça da contra la resposta a la reclamació del resultat d’adjudicacions del procés de preinscripció. La sol·licitud ha d’anar adreçada al director del ST de Girona (Senyor Adam Manyé Sardà) i s’ha d’adjuntar còpia de la reclamació que es va enviar a l’OME en el seu dia, còpia de la resposta rebuda per part del president de la comissió de garanties d’admissió, el nou escrit de reclamació-recurs d’alça- da i, si escau, tota aquella documentació que l’interessat cregui oportú per justificar els motius de sol·licitud de recurs d’alçada.